NFZ

AVI Diagnostyka Obrazowa w 2005 roku podpisała pierwszą umowę z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie na badania diagnostyczne współfinansowane - tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - numer umowy 07R-1-01246-02-02-2011-2014/14

Od 2008 roku badania diagnostyczne współfinansowane zostały zastąpione ambulatoryjnymi świadczeniami diagnostycznymi kosztochłonnymi, (ASDK). Wśród tych świadczeń znajdują się badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego a pełen koszt wykonanych badań ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skierowanie na ASDK musi bezwzględnie zawierać:

    * Pieczątkę placówki kierującej na badanie z numerem umowy z oddziałem NFZ
    * Imię nazwisko pacjenta
    * Adres zamieszkania
    * PESEL
    * Kod ICD 10
    * Rozpoznanie
    * Cel badania (uzasadnienie)
    * Czytelny podpis i pieczątkę lekarza kierującego z nr ZUS


Na wszystkich świadczeniodawców NFZ nałożył obowiązek prowadzenia kolejki oczekujących pacjentów. Z uwagi na miesięczne limity przyznane w ramach umowy pacjenci mają wyznaczony termin badania zgodnie z kolejką oczekujących.

Prosimy o ustalenie terminu badania poprzez rezerwację wizyt on-line lub telefonicznie (22) 880 90 80 (1)